#HPG: #hethongdautu777 #HTDAUTU Báo cáo cập nhật tình hình tài chính CTCP Tập đoàn Hòa Phát 3.2021

Báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Hòa Phát


HPG   46.20   0  (0%)


2020 ]    [ 2019 ]    [ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    
Chỉ tiêu Cân đối kế toánQuý 4/2020Quý 3/2020Quý 2/2020Quý 1/2020Quý 4/2019
TÀI SẢN NGẮN HẠN56,800,32943,319,36339,021,21134,134,10030,471,566
Đầu tư tài chính ngắn hạn8,822,0938,790,1114,667,8041,617,3391,374,340
Hàng tồn kho26,286,82220,979,33420,763,28819,554,34919,411,923
TÀI SẢN DÀI HẠN74,711,10874,152,89973,622,99072,974,86771,319,093
Tài sản cố định65,561,65752,405,24646,200,74446,005,62731,243,763
Đầu tư tài chính dài hạn171,08527,96233,45735,55125,794
TỔNG CỘNG TÀI SẢN131,511,437117,472,262112,644,201107,108,967101,790,659
NỢ PHẢI TRẢ72,291,64862,484,99160,063,62457,045,55854,002,872
VỐN CHỦ SỞ HỮU59,219,78954,987,27152,580,57650,063,40947,787,787
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN131,511,437117,472,262112,644,201107,108,967101,790,659


Chỉ tiêu Kết quả kinh doanhQuý 4/2020Quý 3/2020Quý 2/2020Quý 1/2020Quý 4/2019
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ26,165,17324,968,61320,694,23619,451,06118,282,088
Giá vốn hàng bán19,510,83419,516,49716,716,70015,469,65015,139,622
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ6,267,2375,169,0653,705,5023,763,0582,835,681
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh5,331,7234,240,9883,081,0332,635,6842,268,708
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế5,330,2494,271,8723,095,7212,657,0912,284,997
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp4,660,7213,785,1232,755,5622,304,7611,923,372
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ4,637,8553,772,7072,742,8272,285,2871,917,006

Đăng nhận xét

0 Nhận xét